Húsvét.hu

Húsvét a Bibliában

A Húsvét 33 bibliai modatban


 1. 2Móz 34,25 Áldozatom vérét ne ontsd ki kovász mellett, és a húsvét innepének áldozatja ne maradjon meg reggelig.
 2. 2Krón 35,1 És megtartá Jósiás Jeruzsálemben a húsvétünnepet az Úrnak; és megölék a páskhabárányt az első hónap tizennegyedik napján.
 3. 2Krón 35,7 És ada Jósiás a nép fiai számára juhokat, bárányokat és gödölyéket, mindezeket a húsvéti áldozatokra; mindenkinek, valaki ott találtatik vala, szám szerint harminczezeret, és háromezer tulkot; ezek mind a királyéból valának.
 4. 2Krón 35,8 Az ő fejedelmei is szabad akaratjokból a községnek, a papoknak és a Lévitáknak adakozának; Hilkia, Zakariás és Jéhiel, az Isten házának fejedelmei, adának a papoknak a húsvét áldozatira kétezerhatszáz juhot és háromszáz tulkot.
 5. 2Krón 35,9 Konánia pedig és Semája és Nétanéel az ő atyjafiai, Hasábia, Jéhiel és Józabád, a Léviták fejedelmei, adának a Lévitáknak a húsvét áldozatira ötezer juhot és ötszáz tulkot.
 6. Ezsd 6,20 Mert megtisztultak vala a papok és Léviták: egyetemben mindnyájan tiszták valának, és megölék a húsvéti bárányt mindazokért, a kik a rabságból megjöttek, és atyjokfiaiért a papokért és önmagokért;
 7. Mt 26,2 Tudjátok, hogy két nap mulva a húsvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.
 8. Mt 26,17 A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván: Hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt?
 9. Mt 26,18 Ő pedig monda: Menjetek el a városba ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki: A Mester üzeni: Az én időm közel van; nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal.
 10. Mt 26,19 És úgy cselekedének a tanítványok, a mint Jézus parancsolta vala nékik; és elkészíték a húsvéti bárányt.
 11. Mk 14,1 Két nap múlva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék meg őt.
 12. Mk 14,12 És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a húsvéti bárányt vágják vala, mondának néki az ő tanítványai: Hol akarod, hogy elmenvén megkészítsük, hogy megehesd a húsvéti bárányt?
 13. Mk 14,14 És a hová bemegy, mondjátok a házi gazdának: A Mester kérdi: hol van az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt?
 14. Mk 14,16 Elmenének azért az ő tanítványai, és jutának a városba, és úgy találák, a mint nékik megmondotta, és elkészíték a húsvéti bárányt.
 15. Lk 2,41 Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.
 16. Lk 6,1 Lőn pedig a húsvét szombatját követő második szombaton, hogy a vetések között méne által és az ő tanítványai gabonafejeket szaggatván és azokat kezeikkel kimorzsolván, ettek.
 17. Lk 22,1 Elközelgetett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely húsvétnak mondatik.
 18. Lk 22,7 Eljöve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kelle öletni a húsvéti báránynak;
 19. Lk 22,8 És elküldé Pétert és Jánost, mondván: Elmenvén, készítsétek el nékünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük.
 20. Lk 22,11 És mondjátok a ház gazdájának: Ezt mondja néked a Mester: Hol van az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt?
 21. Lk 22,13 Elmenvén pedig, úgy találák, a mint mondta nékik; és elkészíték a húsvéti bárányt.
 22. Lk 22,15 És monda nékik: Kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, melőtt én szenvednék:
 23. Jn 2,13 Mert közel vala a zsidók húsvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe.
 24. Jn 2,23 A mint pedig Jeruzsálemben vala húsvétkor az ünnepen, sokan hivének az ő nevében, látván az ő jeleit, a melyeket cselekszik vala.
 25. Jn 6,4 Közel vala pedig húsvét, a zsidók ünnepe.
 26. Jn 11,55 Közel vala pedig a zsidók húsvétja: és sokan menének fel Jeruzsálembe a vidékről húsvét előtt, hogy megtisztuljanak.
 27. Jn 12,1 Jézus azért hat nappal a húsvét előtt méne Bethániába, a hol a megholt Lázár vala, a kit feltámasztott a halálból.
 28. Jn 13,1 A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.
 29. Jn 18,28 Vivék azért Jézust Kajafástól a törvényházba. Vala pedig reggel. És ők nem menének be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt.
 30. Jn 18,39 Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a húsvétünnepen: akarjátok-é azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát?
 31. Jn 19,14 Vala pedig a húsvét péntekje; és mintegy hat óra. És monda a zsidóknak: Ímhol a ti királyotok!
 32. Csel 12,4 Kit el is fogatván, tömlöczbe veté, átadván négy négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt; húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni.
 33. 1Kor 5,7 Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.

<< Vissza

Bookmark this website: Add this page to Mister Wong Blinklist Blogmemes del.icio.us Digg Google Furl Netscape PlugIM Reddit Slashdot Squidoo StumbleUpon Technorati Yahoo My Web Backflip BlinkBits BlogMarks BuddyMarks CiteUlike Diigo Dzone FeedMarker Feed Me Links Give a Link Gravee Hyperlinkomatic Igooi Kinja Lilisto Linkagogo Linkroll Look Later Magnolia Maple Mesfavs Netvouz Newsvine Raw Sugar Rojo Scuttle Segnalo Shadows Simpy Spurl tagtooga Tailrank Unalog Wink Wists Zurpyb